Zagospodarowanie wód opadowych

Co do zasady właściciel nieruchomości odpowiada za zagospodarowanie wód deszczowych opadających na jego teren. Sposobów na rozwiązanie tego problemu jest wiele, jednak wybór konkretnego rozwiązania nie zawsze jest taki oczywisty. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) narzuca następujące możliwości:

§28. 1. Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 2. W przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. §29. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

Oczywiście najprostszym sposobem zagospodarowania wody opadowej jest odprowadzenie jej na własny teren nieutwardzony – do czego zachęcam, jeżeli tylko jest taka możliwość. Należy mieć jednak na uwadze lokalne warunki gruntowe, których rozpoznanie powinno się zlecić uprawnionemu geologowi. W przypadku małych działek, gdzie budowany budynek wraz z utwardzeniami zabiorą znaczną część nieruchomości, pozostawiając niewiele terenu biologicznie czynnego, może się okazać, że grunt okalający budynek nie będzie w stanie przyjąć wody opadowej i dojdzie do zalewania sąsiednich nieruchomości – co zgodnie z wyżej przytoczonym przepisem jest zabronione. Ponadto, jeżeli w poziomie posadowienia budynku mamy do czynienia z gruntami gliniastymi (grunty wysadzinowe), odprowadzanie wody opadowej na teren zielony tuż przy budynku będzie bardzo niekorzystne. Wykonując bowiem fundamenty budynku dojdzie do wymiany gruntu rodzimego na grunt budowlany (piasek lub pospółka), który jest przepuszczalny dla wody. Odprowadzając zatem wodę opadową na przyległy do budynku teren skierujemy ją bezpośrednio pod fundamenty i doprowadzimy do rozmiękczania gliny, która znajduje się pod nimi.

W tego typu przypadkach należy rozważyć pozostałe możliwości odprowadzenia wody opadowej, np.:

  • odprowadzenie do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci);

  • odprowadzenie do zbiornika bezodpływowego i wykorzystywanie wody np. do celów podlewania ogrodu;

  • odprowadzenie do studni chłonnej (bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego) – w tym przypadku należy również rozpoznać warunki gruntowe pod kątem ich przepuszczalności, a także poziom zwierciadła wód gruntowych;

  • odprowadzenie do koszy rozsączających (konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego);

  • odprowadzenie do rowu melioracyjnego (na warunkach określonych przez zarządcę rowu z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego);

  • wykonanie opasek żwirowych lub muld chłonnych, itp.

Każdorazowo należy mieć na uwadze, iż ścieki deszczowe pochodzące dachu budynku, a także z istniejących i projektowanych nawierzchni utwardzonych nie mogą przekraczać parametrów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Więcej o możliwych sposobach zagospodarowania wód opadowych można przeczytać w opracowaniach wykonanych na zlecenie Gminy Wrocław „Katalog dobrych praktyk – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami” oraz „Katalog dobrych praktyk, cz. II – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na obszarze zabudowanym”, a także na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ostatecznego doboru sposobu odprowadzenia wody opadowej oraz procedury z tym związanej powinien dokonać projektant opracowujący projekt budowlany.

© 2022 jkpa.pl