Ochrona danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych:

 1. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) Wykonawca informuje, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Zamawiającemu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającego. Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia Wykonawca informuje, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającego.
 2. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Wykonawca: Jakub Kulesza Pracownia Architektury z siedzibą przy ul. Konopnickiej 28, 49-300 Brzeg. Dane Kontaktowe: Jakub Kulesza, e-mail: pracownia@jkpa.pl, tel. 601 098 119.
 3. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe Zamawiającego w następujących celach:
  • przygotowanie na Zamawiającego żądanie oferty dotyczącej wykonywania usług oferowanych przez Wykonawcę;
  • przygotowanie na Zamawiającego żądanie Umowy dotyczącej wykonania oferowanych usług przez Wykonawcę;
  • wykonywania obowiązków wynikających z zawartej z Zamawiającym Umowy;
  • wewnętrznych celów administracyjnych Wykonawcy.
 4. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:
  • w zakresie realizacji zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres narzucony przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Wykonawcy w związku z prowadzoną działalnością do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Wykonawcę;
  • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającego, przysługuje Zamawiającemu:
  • prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 6. W przypadkach, w których przetwarzanie przez Wykonawcę danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Zamawiającemu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Zamawiającemu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 8. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego następuje w celu zawarcia Umowy, przygotowania Oferty lub realizacji Umowy z Wykonawcą, podanie Wykonawcy danych osobowych Zamawiającego jest warunkiem przygotowania Oferty lub zawarcia Umowy. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przygotowania Oferty, zawarcia i realizacji Umowy z Wykonawcą.
Reklamy
Create your website at WordPress.com
Rozpocznij